facebook

BilgiKurumsal Yazılım Teknolojileri A.Ş. Bünyesinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BilgiKurumsal Yazılım Teknolojileri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bu alanda, güvenlik kamerası vasıtasıyla fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, iş ortamın gözlenmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ile sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kapalı devre video sistemi ile izlenmekte ve bu görüntüler kayıt altına alınmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, BilgiKurumsal Yazılım Teknolojileri A.Ş. veri sorumlusu sıfatıyla ilgili kişilerin görüntülerini Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

İlgili kayıtlar Şirketimizin hukuki menfaatlerinin korunması amacıyla veya talep edilmesi ve/veya hukuki bir ihtilaf halinde adli ve idari merciler ile paylaşılmaktadır.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:
  - İlgili kişi sıfatıyla https://www.bilgikurumsal.com/kvkk adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak şirketimize,
  - Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte kvkk@bilgikurumsal.com e-posta adresi üzerinden veya
Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Detaylı bilgiye ve Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politikalarına https://www.bilgikurumsal.com/kvkk adresinden ulaşabilir sorularınız için bizimle kvkk@bilgikurumsal.com adresinden e-posta ile iletişime geçebilirsiniz

BilgiKurumsal Yazılım Teknolojileri A.Ş.
Vergi No: 1720382758
Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi B1 Blok No:312 Esenler/İstanbul
KEP: bilgiinternet@hs06.kep.tr
E-mail: kvkk@bilgikurumsal.com

Binlerce kişi BilgiKurumsal kullanıcısı oldu.

Siz de web sitesi sahibi olan kullanıcılarımız arasına katılabilirsiniz.

Ücretsiz Demo İsteyin

Hemen Arayın

veya formu doldurun


Hemen ücretsiz deneyin

BilgiKurumsal web sitesi ve e-ticaret paketleri'ni ücretsiz deneyin. İstediğiniz zaman satın alın.

Bilgileriniz asla paylaşılmaz.

Formu doldurduğunuzda aydınlatma metni'ni kabul etmiş sayılırsınız.

Hazır Web Sitesi

Anonim Şirket Güvencesi

Teknopark AR-GE Ofisi

30+ Kişilik Uzman Ekip

20.000+ Referans

14 gün ücretsiz deneyin!

Web sitesi paketlerimizi incelemek için lütfen demo formunu eksiksiz doldurunuz.

Whatsapp ile görüş
Hemen Ara